Kattis

Jag har en utbildning i kortidsterapi från Integrum institutet som leds av psykoterapeut Juhani Laakso. Jag är skolad inom den kognitiva inriktingen. Jag har också studerat lösningsinriktade metoder, narrativa metoder, schematerapi och medveten närvaro. Jag har också ämnesttudier i psykologi.
Jag var med och grundade Åbo Kvinnojour i tiderna och har både utbildat och jobbat med våld i parförhållanden och andra former av maktutövning och trakkasserier.
Respekt för köns- och sexuell mångfald är en av mina viktigaste utgångspunkter i mitt arbete. Känn dig välkommen!

Jag är född 1965 och är filosofie doktor från ämnet genusvetenskap. Jag har jobbat vid Åbo Akademi som lärare, forskare, biträdande professor och handledare.

Min sida på Linkedin

Minulla on kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys. Oppini olen saanut psykoterapeutti Juhani Laakson kognitiivisesta psykoterapiasuuntauksesta, opinahjonani on Integrum Instituutti.  Olen myös opiskellut ratkaisukeskeisiä menetelmiä, narratiivisia menetelmiä, skeematerapiaa sekä tietoisuustaitomenetelmiä. Minulla on myös psykologian aineopinnot.
Olen Turun Naislinjan perustajajäseniä ja kouluttanut sekä toiminut vapaaehtoisena parisuhdeväkivaltaan keskittyneessä yhdistyksessämme.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kunnioittaminen on yksi keskeisimmistä lähtökohdistani. Olet tervetullut ja tullaan tutuiksi!

Olen 1965 syntynyt filosofian tohtori sukupuolentutkimuksen oppiaineesta.
Olen työskennellyt yliopistolla opettajana, tutkijana, apulaisprofessorina ja ohjaajana.